Per la nostra experiència professional, els assumptes que ens arriben al despatx, no afecten a una sola àrea del dret, i per tant han d’estar analitzades des de diferents prismes. Per això des de Gap Assessors considerem que cal tenir una visió amplia dels assumptes.


De la mateixa manera, plantegem les consultes dels nostres clients des de l’òptica de la seguretat i tranquil·litat que els mereix el nostre acompanyament, primer en evitar els litigis, i en el seu cas fent que el nostre assessorament i servei professional ajudi a portar els inevitables efectes col·laterals de qualsevol procés judicial. La mediació prejudicial és una eina cada vegada més estesa, tot i que no perdem mai de vista els drets dels nostres clients, ni renunciem a fer-los valdre judicialment, en última instància.

● Assessorament preventiu. Com la medicina, l’assessorament preventiu en la presa de decisions importants, compra de bens immobles, o bens mobles pot evitar contingències fiscals o contractuals. 

● Anàlisi de la situació personal i patrimonial del client des del punt de vista familiar, matrimonial, relació de parella, patern-filials, i situacions derivades de tot tipus de dependències, per raó d’edat o discapacitat.

 Assessorament en matèria de drets socials i laborals, les repercussions derivades de les prestacions, subsidis, indemnitzacions i pensions.

● Protecció pel dret a l’honor i a la intimitat per vulneracions d’empreses dels drets derivats de la legislació sobre protecció de dades.

Contractes Reclamacions

  • Negociacions, contractes i reclamacions
  • Reclamacions
  • Immobles, lloguers, compravenda de finques.
  • Gestió de patrimonis.
  • Responsabilitat civil.

Acomiadaments i indemnitzacions

  • Reclamació per acomiadament, tracte vexatori, discriminació…
  • Assessorament i revisió de clàusules de contractes de treball.
  • Modificacions de condicions laborals, mobilitat i subrogació.
  • Expedients de regulació, ERTE.

Planificació Successòria 

El nostre equip d’advocats i economistes experts en dret de successions i donacions compten amb un ampli coneixement de la legislació successòria vigent a Catalunya i us assessoraran per realitzar una planificació fiscal successòria eficient, considerant les implicacions a nivell impositiu i les conseqüències legals


Assessorament legal en planificació successòria


Ajuda a l’elaboració de testaments i testaments vitals. Assessorament sobre com distribuir propietats i actius segons els desitjos del testador.

Identificació d’estratègies per minimitzar impostos successoris i altres costos associats.


Creació de pactes successoris


El pacte successori és una alternativa al testament. Ens trobem davant d’un contracte civil de manera que l’interessat designa un successor i distribueix els seus béns i drets (o una part) en vida.

Es tracta d’un contracte civil mitjançant el qual l’interessat designa un successor que distribueix els seus béns i drets en vida.

A diferència del testament, no depèn d’un sol signant, sinó que ho han de signar tots els que el formalitzin i per modificar-lo o revocar-lo es requerirà el consentiment de tots.


Gestió d’herències


Administració de la successió d’un patrimoni, inclosa l’obtenció de l’autorització legal necessària i la distribució d’actius

Resolució de disputes entre hereus o legataris, si escau, a través de mediació o litigis.


Impostos successoris


Assessorament sobre com minimitzar les obligacions fiscals relacionades amb l’herència, inclosos els impostos estatals i autonòmics.

Preparació i presentació de declaracions d’ impostos successoris.


Protecció dels drets dels hereus


Defensa dels interessos dels hereus o legataris en cas de desafiaments a la validesa d’un testament o un pacte successori.

Representació en procediments judicials per protegir els drets dels hereus.


Resolució de conflictes


Resolució de disputes familiars relacionades amb l’herència, ja sigui mitjançant la mediació o el litigi.

Negociació d’acords per evitar costosos litigis.


Donacions


El nostre equip de professionals us ajudarà a valorar la conveniència o no de realitzar una donació realitzant un estudi previ dels costos impositius i de les possibles bonificacions per al cas de complir certs requisits.

Accessibility Tools