Política de privacitat

Homepage > Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament

Identitat del responsable: 04 Gabinet d’ Assessorament Professional SLP 
Nom comercial: GAP ASSESSORS 
CIF: B58673864
Domicili Social: Av. Lluís Companys 29 bx  Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 08172.
Correu electrònic: info@gapassessors.com

Activitat: serveis jurídics, serveis d’assessorament i consultoria empresarial.  Societat inscrita al Col·legi d’Advocats de Barcelona i al Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Finalitat del tractament

Gestionar la relació contractual que s’estableix amb el client, i prestar els serveis jurídics i/o de consultoria empresarial contractats, així com efectuar el posterior seguiment de l’assumpte que sigui convenient en interès del client i de la seva millor defensa i assessorament jurídic i empresarial. 

I finalitat comercial o de màrqueting directe, a fi de mantenir-li informat de qualsevol novetat o esdeveniment jurídic que pugui resultar del seu interès, i de mantenir el contacte i la relació comercial amb Vostè. Inclòs l’enviament de newsletters i articles de contingut legal o jurídic, i comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, per via electrònica  de Gap Assessors. 

Base jurídica del tractament

Execució de la relació contractual i l’interès legítim de Gap Assessors 

Destinataris les dades professionals

No es cediran dades a tercers, excepte quan sigui imprescindible per a la defensa dels interessos del client, o per a gestionar i mantenir la relació comercial amb el client, quan el client ens hagi donat el seu consentiment prèviament, o quan així ho disposi una obligació legal.

Així mateix, tindran accés a les dades esmentades aquelles empreses a les quals Gap Assessors hagi encomanat els serveis de computació en el núvol, d’auditoria, de traducció, de mailing, i de suport tècnic o informàtic

Drets dels interessats

Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, i no ser objecte de decisions individuals automatitzades, en els termes que es precisen en la informació addicional.

Informació addicional

Pot consultar la informació complerta sobre la nostra Política de Protecció de Dades a continuació

POLÍTICA COMPLERTA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.- Responsable i finalitat del tractament

En compliment amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“Reglament Europeu de Protecció de Dades”, d’ara endavant), i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Llei 34/2002, d’ara endavant), l’informem els nostres clients que, les dades personals que ens facilitin, així com tots aquells que es derivin del desenvolupament de la relació de prestació de serveis jurídics, seran tractats amb la finalitat de gestionar la relació contractual, i de prestar els serveis contractats, així com d’efectuar el posterior seguiment de l’assumpte que sigui convenient en interès del client i de la seva millor defensa i assessorament jurídic. Així mateix, les dades personals de contacte dels nostres clients seran tractats amb una finalitat comercial o de màrqueting directe, a fi de mantenir-los informats de qualsevol novetat o esdeveniment jurídic que pugui resultar del seu interès, i de mantenir el contacte i la relació comercial amb ells.

Així mateix, a l’empara del que es disposa en l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Llei 34/2002, d’ara endavant), li recordem als nostres clients que, a l’empara de la relació contractual preexistent, li enviarem newsletters i articles de contingut legal o jurídic, i comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, per via electrònica de GAP ASSESSORS.

En qualsevol cas, els recordem als nostres clients que poden oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats comercials o de màrqueting directe, així com en particular a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, mitjançant l’exercici del seu Dret d’Oposició, remetent un correu ordinari a 04 Gabinet d’Assessorament Professional SLP, a la següent adreça: Av. Lluís Companys 29 bx, Sant Cugat del Vallès, 08172 (Barcelona) ; o enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@gapassessors.com

En cas que el client ens proporcioni dades de caràcter personal de terceres persones, el client haurà d’informar-los, amb caràcter previ, dels extrems continguts en la present clàusula, responent Vostè personalment de quants danys i perjudicis puguin derivar-se en cas d’incomplir aquest deure d’informació.

L’entitat Responsable del tractament de les dades és 04 Gabinet d’Assessorament Professional SLP, amb NIF B58673864, amb domicili social a Sant Cugat del Vallès, Av. Lluís Companys 29 bx (Barcelona) i adreça de correu electrònic: info@gapassessors.com

2.- Legitimació del tractament

La base jurídica que habilita a GAP Assessors per al tractament de les dades personals dels seus clients amb finalitats comercials o de màrqueting directe, és l’interès legítim d’aquesta Companyia a mantenir-los informats de qualsevol novetat que pugui resultar del seu interès, i a mantenir el contacte i la relació comercial amb els seus clients.

3.- Durada del tractament

Les dades personals que els nostres clients ens facilitin, així com tots aquells que es derivin del desenvolupament de la relació de prestació de serveis establerta amb ells, seran conservats i tractats durant el temps necessari per al compliment de la relació contractual (incloent el posterior seguiment de l’assumpte que sigui convenient efectuar en interès del client i del seu millor defensa i assessorament jurídic). Posteriorment, Gap Assessors conservarà la informació i documentació, degudament bloquejada, durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats que es poguessin derivar de la relació contractual o del tractament de les dades personals.

Gap Assessors tractarà les dades personals dels seus clients amb finalitats comercials o de màrqueting directe, en tant els clients no exerceixin el seu dret d’oposició al tractament amb tals finalitats (d’acord amb el procediment previst en els apartats 1 i 5 d’aquesta Clàusula).

4.- Destinataris (cessions o Encàrrecs de tractament)

Gap Assessors no comunicarà les dades personals dels seus clients a tercers, excepte quan sigui imprescindible per a la defensa dels interessos del client, o per a gestionar i mantenir la relació comercial amb el client, quan el client ens hagi prestat el seu consentiment prèviament, o quan així ho disposi una obligació legal.

En particular, tindran accés a aquestes dades aquelles empreses a les quals Gap Assessors hagi encomanat els següents serveis:

5.- Drets dels titulars de les dades

Gap Assessors es compromet a respectar i facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, en els termes i dins dels límits establerts en els arts. 15 a 22 del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Expliquem a continuació breument als nostres clients l’abast i contingut dels citats drets que poden exercitar:

Dret d’accés: Els titulars de dades tenen dret a consultar si posseïm dades personals sobre ells i, en cas afirmatiu, a sol·licitar informació sobre les dades personals en el nostre poder. Així mateix, estem obligats a respondre, entre altres preguntes, per què usem les dades personals, i a proporcionar detalls sobre quines dades tenim i a qui hem permès accedir a aquestes dades. No obstant això, aquest dret no és absolut i els drets d’accés poden veure’s restringits pels interessos d’altres persones.

  1. Dret de rectificació: Estem obligats a rectificar aquelles dades personals que siguin inexactes i a completar aquelles dades personals que estiguin incomplets, quan així se’ns sol·liciti per part del titular de les dades.
  2. Dret de supressió (dret a l’oblit): En algunes circumstàncies, estarem obligats a suprimir les dades personals quan així ens ho sol·liciti l’interessat.
  3. Dret a la limitació del tractament: En algunes circumstàncies, estarem obligats a limitar l’ús que fem de les dades personals quan així ens el sol·liciti l’interessat. En tals casos, només podrem usar les dades per a les finalitats limitades que estableixi específicament la legislació aplicable.
  4. Dret a sol·licitar la portabilitat de les dades: En determinades circumstàncies, els titulars de dades poden tenir dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre posteriorment aquestes dades a una altra entitat sense cap impediment per la nostra part (i fins i tot, quan ens ho sol·liciti expressament el titular de les dades, a que els transmetem nosaltres directament, sempre i quan sigui tècnicament possible).
  5. Dret d’oposició: En alguns casos, el titular de les dades té dret a oposar-se al fet que usem les seves dades personals. En tals casos, estarem obligats a deixar d’usar les dades personals. Aquest és el cas, per exemple, quan s’usen dades personals amb finalitats de màrqueting o màrqueting directe.
  6. Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: En diversos casos, el titular de dades tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar.

El client podrà exercitar en qualsevol moment els drets abans esmentats, així com revocar els consentiments prestats, i oposar-se a l’enviament de newsletters, articles de contingut legal o jurídic, i comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, per via electrònica, remetent un correu ordinari a Av. Lluís Companys 29 bx Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 08172, o enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@gapassessors.com

Les dades personals dels nostres clients seran tractats en tot moment amb un nivell de protecció d’acord amb l’exigit per les normes vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que garanteixin la seguretat i confidencialitat d’aquests.

Finalment, informem als nostres clients del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que ho consideri oportú.

Accessibility Tools