Assessoria mercantil fiable i eficient. Experts en dret comercial i empreses. Garantim solucions adaptades a les teves necessitats. Impulsa el teu negoci amb seguretat i èxit.


T’ajudem en tota la gamma de transaccions empresarials i mercantils, per això hem creat tres serveis claus:

 • Assessorament mercantil puntual o continu.
 • Manteniment legal i compliment de la normativa obligatòria.
 • Gestió dels documents societaris mercantils.

El nostre servei contempla la revisió o la realització de contractes mercantils, l’assessorament dins de l’àmbit estatutari o d’accionistes d’una societat, així com el de planificació i posada en marxa de qualsevol modificació estatutària que es pugui necessitar.

El servei de secretaria societària se centra en el suport a la gerència i al consell d’administració per al compliment de la normativa a què este tipus de societats estan obligades. Així mateix, realitzem el manteniment dels llibres d’actes de socis i del consell d’administració, així com del manteniment de qualsevol llibre societari vigent.

Ens encarreguem d’inscriure qualsevol tipus de document que la normativa requereix. Des dels comptes anuals a qualsevol escriptura notarial de la teva societat. Ens encarreguem de la totalitat dels tràmits de gestió que una societat pugui requerir, des de la redacció del document, a l’assistència davant de notari, passant per inscripcions o legalitzacions i postil·les de documentació, entre d’altres.

Els nostres assessors experts per a empreses treballen conjuntament amb els nostres advocats per tal d’unir coneixements per oferir un servei integral tant en la gestió i la tramitació dels documents, com en l’assessorament en constitució de societats, fusions i adquisicions d’empreses.

Comptem amb més de 30 anys d’experiència com a gestoria mercantil per a empreses al llarg dels quals hem donat suport a múltiples companyies i hem gestionat operacions i serveis societaris a tots els sectors i indústries. El nostre llarg recorregut ens permet anticipar-nos a qualsevol acció que una empresa necessiti.


Constitució de Societats


Ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb la constitució de societats, des de la redacció dels estatuts a l’alta d’activitat fiscal de l’empresa. A continuació expliquem els serveis que prestem en relació a crear una SL.

El nostre servei per constituir una SL inclou:

 • Realitzem un estudi i assessorament previ sobre la forma jurídica més adequada per a la creació del negoci
 • Confecció i desenvolupament dels estatuts de lempresa
 • Constitució davant notari de la societat i inscripció al Registre Mercantil
 • Gestió i realització de tots els tràmits necessaris en la creació d’una empresa davant de les administracions estatals, autonòmiques i locals
 • Gestionem i realitzem tots els tràmits necessaris per a l’obtenció de subvencions.

Operacions Societàries: Registres i Anuncis al BORME


Abordem la gestió de qualsevol operació societària, amb estudi previ i assessorament adequat, per la qual cosa gestionem qualsevol tipus d’operació de fusió per absorció, d’escissió, de dissolució i liquidació de societats, de cessió, de novació hipotecària i de qualsevol tipus d’ampliació de capital.

Detall de les gestions societàries que oferim:

 • Tramitació d’anuncis oficials i anuncis financers davant del Butlletí oficial del Registre Mercantil i premsa nacional (anuncis BORME).
 • Liquidació dels models necessaris davant de les oficines liquidadores competents de cadascuna de les comunitats autònomes.
 • Inscripció als registres mercantils, de béns mobles i de la propietat competents.
 • Gestió i presentació dels models censals davant l’Agència Tributària corresponent.
 • Gestió i presentació dels models cadastrals davant de la Gerència Territorial del Cadastre per realitzar els canvis de titularitat dels immobles.
 • Actualització dels impostos de titularitats davant dels ajuntaments corresponents, com l’IBI o l’IAE, entre d’altres.

Manteniment Mercantil de la Sociedad


La nostra experiència i bons resultats ens han convertit en especialistes i socis de confiança dels nostres clients en la renda societària. Aquest servei de gestoria permet que la seva societat estigui al dia pel que fa a les obligacions davant del Registre Mercantil.

El manteniment mercantil de la societat inclou aquests serveis:

 • Actualització de les companyies inoperants, societats limitades i societats anònimes
 • Domiciliació de les societats a la nostra seu social
 • Domiciliació de l’adreça electrònica habilitada
 • Posada al dia de les societats davant del Registre Mercantil: legalització de llibres comptables i societaris i confecció i dipòsit dels comptes anuals
 • Servei de classificació empresarial per poder contractar amb l’Administració. Oferim un servei complet per a l’obtenció de la classificació empresarial a què opte davant l’Administració.
 • Legalització i postil·lat de documents per a ús internacional, una gestió imprescindible en un món globalitzat a la qual donem una resposta ràpida.

Assessoria i Inscripció de Documents Notarials


Ens encarreguem del procés complet en la gestió de documents i escriptures notarials. Mantenim puntualment informat el client de l’estatus de la gestió notarial fins a la seva finalització.

Els nostres clients tenen la seguretat que tots els detalls administratius i burocràtics de qualsevol document o escriptura seran executats, amb rigor i sense incidències. Aquest servei descarrega de treball operatiu, i aporta gran tranquil·litat i seguretat jurídica als nostres clients.

El servei de gestoria cobreix la inscripció de documents en qualsevol Registre Mercantil i de la Propietat de qualsevol àmbit, central i/o provincial, oferint cobertura nacional:

 • Revisió dels documents notarials i inscripció davant del Registre Mercantil corresponent al domicili social de les companyies
 • Revisió dels documents notarials i inscripció davant del Registre de la Propietat competent de cada immoble
 • Revisió dels documents notarials i inscripció davant del Registre Mercantil de Béns Mobles corresponent als béns mobles
 • Cancel·lació de càrregues sobre finques i immobles: realitzem una anàlisi de la situació registral procedint a l’alçament de la càrrega existent

Liquidació, Fusió u Escisió de Societats


El desenvolupament dels negocis implica adoptar diferents decisions de reestructuració empresarial o liquidació, en alguns casos. Cadascun d’aquests moviments implica fer gestions mercantils com ara la liquidació, la fusió i l’escissió de societats. Com que són tràmits ocasionals per a les empreses, aquestes desconeixen com afrontar aquestes situacions crítiques i necessiten assistència legal per a la correcta execució de cada pas.

Per això, el nostre servei de gestoria i assessoria mercantil permet que, de la mà del nostre equip d´experts mercantils, els nostres clients gaudeixin d´un servei d´acompanyament personalitzat, experimentat i eficient. Des de 1989, els nostres especialistes han acompanyat i gestionat nombroses operacions de liquidació, fusió i escissió, amb èxit gràcies a la seva visió multidisciplinària.

Atenem cada operació segons les peculiaritats concretes de cada empresa, proporcionant un assessorament legal únic, en funció de les necessitats operatives i financeres del negoci. El nostre servei consisteix en un acompanyament global a cada assumpte, abordant operacions de reestructuració empresarial tals com fusions, escissions, aportacions de branca dactivitat, i fins i tot, el tancament definitiu de lempresa mitjançant la seva dissolució i liquidació.

Dins aquest tipus de servei, prestem assessorament legal a les àrees següents:

 • Operacions de fusió en sentit ampli (per absorció, inverses, impròpies, etc.), tant a nivell nacional com transfrontereres
 • Operacions d´escissió total i parcial
 • Operacions d’aportació de branca d’activitat i cessions globals d’actiu i passiu
 • Dissolució de societats amb o sense liquidació posterior o simultàn

Herències, Testaments i Successions


T’assessorem tant en la planificació del teu testament, transmissió hereditària de béns i/o drets, com en els procediments i tràmits que puguin ocasionar-se en un procediment d’herència. Ens encarreguem de realitzar l’inventari de la massa hereditària i en la posterior partició.

Podem ajudar-te amb el nostre servei integral, de manera que assessorem i resolem tots els requisits legals i detalls operatius, perquè puguis suportar la teva pèrdua, sense ocupar-te dels temes legals i burocràtics, però amb la completa seguretat i confiança que tot estarà correctament atès i segons els teus interessos.

Des de les nostres oficines a Madrid, Barcelona i Biscaia podem ajudar-te amb els següents serveis:

 • Assessorament i acompanyament a tot el procés de l’herència.
 • Obtenció de Certificat de defunció i d’últimes voluntats.
 • Obtenció de Certificat de Contractes d’Assegurança de cobertura de defunció
 • Acceptació o renúncia a lherència.
 • Expedient de declaració d’Hereus ab intestato.
 • Liquidació de l’impost de successions (models 660 i 650, depenent de cada comunitat autònoma).
 • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (Plusvàlua Municipal).
 • Inscripció als registres que escaigui.

Al llarg dels nostres més de 30 anys d’experiència hem assessorat en múltiples processos de testamentàries, sent conscients de la complexitat i duresa del moment. En aquest sentit, hem adquirit experiència en la resolució de conflictes i situacions de reclamació entre hereus i això ens permet abordar aquesta situació d’una manera àgil i curosa per a les parts implicades.

Accessibility Tools