Avís Legal

Homepage > Avís Legal

1. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

En accedir o utilitzar qualsevol dels nostres llocs web, (d’ara endavant, el “Servei”), al qual es pot accedir a través de diferents suports o dispositius i que és ofert per 04 Gabinet d’Assessorament Professional SLP, amb domicili a l’Avinguda Lluís Companys 29 bx, Sant Cugat del Vallès, 08172, amb C.I.F. B58673864(entitat a la qual es farà referència amb els verbs i pronoms en primera persona del plural, segons els casos), vostè accepta i s’obliga a complir el present Avís Legal i les condicions d’ús del servei que en ell s’especifiquen.
Les presents Condicions d’Ús constitueixen un contracte legalment vinculant. Si vostè no accepta qualsevol de les presents Condicions d’Ús, haurà d’abstenir-se d’usar o accedir als Serveis.  04 Gabinet d’Assessorament Professional SLP, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació

2. REGISTRE I SUBSCRIPCIÓ

L’accés al lloc web pot estar supeditat a efectuar una subscripció amb nosaltres. La creació d’un compte o subscripció i la comunicació a nosaltres de les dades personals requerides tenen caràcter voluntari.
En establir la subscripció amb nosaltres, haurà de facilitar-nos la informació sol·licitada (és a dir, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, empresa, càrrec i telèfon) i s’obliga a facilitar-nos informació exacta i completa, així com a actualitzar aquesta informació si és necessari. Les dades que es sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims d’Empresa.
Vostè accepta que podrem modificar, suspendre o cancel·lar lliurement la subscripció en qualsevol moment i per qualsevol motiu.

3. CONTINGUTS Y VINCLES EXTERNS

Podrem incloure en els Serveis o en les comunicacions que vostè rebi a través dels Serveis, vincles d’hipertext a fonts d’Internet o llocs web de tercers. No exercim cap control sobre tals llocs web o fonts d’Internet.
Vostè reconeix expressament que no serem responsables en cap cas de la informació o els continguts, productes, serveis o materials que estiguin disponibles en fonts d’Internet o llocs web de tercers ni en relació amb els danys reals o potencials que puguin derivar-se de l’ús de la informació o els continguts, productes, serveis o materials disponibles en fonts d’Internet o llocs web de tercers o de l’accés a aquests.

4. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Si vostè fa servir el Servei, li sol·licitarem que ens faciliti les seves dades de caràcter personal per a prestar-li aquells Serveis que requereixin l’autenticació de la seva identitat i per a gestionar i millorar la nostra relació comercial. Alguns d’aquestes dades són necessàries per a prestar i gestionar els Serveis, mentre que uns altres ens permetran conèixer-li millor i adaptar els nostres Serveis a les seves necessitats.
A través del present comunicat, 04 Gabinet d’Assessorament Professional SLP, informa els usuaris d’aquesta web, en compliment de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI)., sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a 04 Gabinet d’Assessorament Professional SLP les dades personals que li són sol·licitats en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

5.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Tant el Servei, que inclouen qualsevol software utilitzat en relació amb aquests, com la totalitat dels seus continguts (incloent a títol enunciatiu, que no limitatiu, textos, continguts editorials, bases de dades, disseny de pàgines, sistemes operatius, fotografies, imatges, gràfics, vídeos, sons, mapes, logotips, marques, informació i qualssevol elements de tota mena que conformin el Servei) (conjuntament, els “Continguts”) estan protegits per la legislació aplicable en matèria de drets d’autor o per copyright, marques, marques de servei, patents o altres drets exclusius i són propietat de nosaltres, es troben sota el nostre control o han estat obtinguts baix llicència per nosaltres.

Li atorguem una llicència personal, no exclusiva, a nivell mundial, no transferible, limitada i revocable per a accedir als Serveis i usar-los exclusivament amb finalitats personals en qualsevol ordinador o dispositiu mòbil durant el temps que faci ús d’aquests.

Tret que s’estableixi el contrari en les presents Condicions d’Ús, els Serveis o els Continguts no podran ser copiats, representats, reproduïts, reutilitzats, re publicats, publicats, comunicats o reproduïts públicament, transmesos, adaptats, traduïts, utilitzats per a crear obres derivades, venuts, cedits, cedits sota una subllicència, sotmesos a enginyeria inversa, desencadellats, extrets totalment o parcialment o distribuïts en cap suport, excepte en la mesura permesa per la legislació aplicable.

L’incompliment d’aquestes disposicions constitueix una infracció i podrà donar lloc a sancions civils i/o penals. Tant els nostres llicenciats com nosaltres ens reservem el dret a emprendre accions legals contra qualsevol persona que no compleixi aquestes disposicions.

6. LES SEVES RESPONSABILITATS

6.1. CONDUCTA D’USUARI I CONTINGUTS

Les funcionalitats dels Serveis li permeten compartir el Contingut i la seva informació a través dels Serveis, incloent en xarxes socials. No obstant això, vostè és i serà enterament responsable en tot moment i en totes les circumstàncies de l’ús dels Serveis i de tots els seus Continguts.
Vostè s’obliga a no fer ús dels seus Continguts o el Servei per a cap fi il·lícit o inapropiat, incloent a títol enunciatiu, que no limitatiu, per a:

L’incompliment de les presents Condicions d’Ús podrà donar lloc a l’emissió d’un advertiment i/o a la suspensió o el tancament del seu compte de manera immediata i sense prèvia notificació, sense perjudici de qualssevol accions legals que puguin emprendre’s.

7. LES NOSTRES RESPONSABILITATS

Els Serveis que li prestem són de caràcter merament informatiu. Encara que hem adoptat totes les mesures raonables per a garantir que els Continguts dels Serveis siguin exactes i exhaustius i estiguin actualitzats, el Servei es presten amb subjecció a la seva disponibilitat i sense cap mena de garantia. Vostè accepta expressament que fa servir el Servei sota la seva pròpia responsabilitat.
En la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, no serem responsables (i) dels danys, pèrdues o conseqüències que es derivin de qualsevol ús del Servei o els seus Continguts ni d’aquelles dades que vostè difongui a través dels Serveis, ni (ii) enfront de vostè per les pèrdues o els danys indirectes, danys immaterials o danys per lucre cessant o pèrdua d’ingressos, ús o dades que puguin derivar-se de l’ús o el maneig del Servei.

Vostè reconeix expressament que (i) el Servei no està exempt d’errors o virus, (ii) la connexió al Servei implica els riscos inherents a qualsevol connexió i transmissió per Internet i per xarxes de telefonia mòbil, en particular, pel que fa a velocitat de transferència, termini de resposta a consultes o sol·licituds d’informació i rendiment tècnic, (iii) no exercim cap control sobre les xarxes o els llocs d’Internet de tercers als quals vostè pugui accedir quan utilitzi el Servei, (iv) no assumim cap responsabilitat per la pèrdua de dades ni per la impossibilitat de guardar, l’error en el lliurament o el lliurament no puntual de qualsevol dada o material a través del Servei, i (v) excloem totes les garanties, ja siguin expresses o implícites, incloent les garanties d’aptitud per a la comercialització/qualitat satisfactòria o idoneïtat dels Continguts i el Servei per a una finalitat o necessitat determinada.

8. POLÍTICA DE COOKIES

Quan visita la nostra web, utilitzem cookies i tecnologies similars per a oferir-li una bona experiència i recaptar informació sobre l’ús del nostre lloc a fi de millorar-lo. Pot obtenir més detalls sobre aquest ús en nostra Política de Cookies

9. CESSIÓ

Vostè ens autoritza a transmetre, cedir o delegar qualsevol dels nostres drets i obligacions derivats de les presents Condicions d’Ús a favor de qualsevol tercer.

10. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol disposició de les presents Condicions d’Ús és declarada invàlida, nul·la o, per qualsevol causa, inaplicable, les presents Condicions d’Ús es consideraran independents i divisibles, i les disposicions restants romandran vigents en tots els seus termes.

11. ACTUALITZACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Podrem revisar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment. Les modificacions de les presents Condicions d’Ús assortiran els seus efectes a partir del moment en què siguin publicades en la versió revisada de les presents Condicions d’Ús disponible a través dels Serveis. En el cas que introduïm modificacions que considerem significatives i requereixin el seu consentiment de conformitat amb la legislació aplicable, l’informarem a través dels Serveis i li sol·licitarem el seu consentiment, en el seu cas.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions d’Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis del país en el qual estem inscrits i es sotmeten a la competència exclusiva dels òrgans jurisdiccionals d’aquest país.

Accessibility Tools