Empresa

Algún dubte?

Contacta amb nosaltres sense compromís i t’ampliarem tota la informació del servei que necessitis.


El nostre equip d’experts ofereix solucions personalitzades per assegurar-ne el compliment normatiu, maximitzar beneficis i gestionar eficientment els recursos humans.


El dret d’empresa engloba tota la gamma de transaccions que tenen lloc en el marc de l’empresa. La nostra filosofia implica el treball en equip, i la coordinació i gestió amb la resta d’àmbits d’actuació del despatx com a resposta als diferents vessants dels assumptes.

La interdependència entre els àmbits fiscal i legal en la presa de decisions empresarials és inqüestionble. Per aquest motiu, amb els serveis d’assessoria legal  posem a la teva disposició un equip d’advocats especialitzats en l’assessorament jurídic amb profunds coneixements de les àrees legal, mercantil i social.


Dret tributari


T’assessorem en qüestions de fiscalitat i dret tributari.

Quins serveis et podem oferir en el camp del Dret Tributari?

 • Assessorament en la reorganització de grups de societats mitjançant operacions de fusió, aportacions d’actius, bescanvi de valors, creació de societats holding i de societats patrimonials, etc.
 • Assessorament fiscal en la planificació de la successió de l’empresa familiar i en la liquidació d’herències, llegats i donacions.
 • Assistència i direcció d’inspeccions davant l’Administració Tributària: impost de societats, IVA, impost sobre el patrimoni, impost sobre successions i donacions, etc.
 • Escrits d’al·legacions, recursos, reclamacions i sol·licituds de suspensió contra liquidacions complementàries, paral·leles, declaracions i derivacions de responsabilitat a societats i administradors, sancions per infraccions tributàries, etc.
 • Sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments en el pagament d’impostos.
 • Procediments de devolució d’ingressos indeguts.
 • Assessorament, sol·licitud de bonificacions i impugnació d’actes administratius en relació a tributs i taxes de caràcter local (contribucions especials, plusvàlues municipals…)

Dret mercantil


Vols constituir una societat? Tens pensat fer una reorganització a nivell de grup? Dubtes sobre com realitzar alguna operació societària? Som especialistes en dret de societats. Els nostres serveis engloben:

 • Constitució i redacció d’estatuts de tot tipus de societats i entitats mercantils.
 • Assessorament i redacció de clàusules estatutàries especials i d’acords entre socis.
 • Convocatòria i assistència a juntes generals de societats, de reunions d’òrgans d’administració i redacció de les actes corresponents.
 • Modificacions i operacions societàries: ampliacions i reduccions de capital, trasllats de domicili, canvis de denominació social, modificacions de l’objecte social, transformacions, fusions, escissions, dissolucions i liquidacions, etc.
 • Compravendes d’accions i participacions, separacions de socis i canvis d’òrgans d’administració per cessament o renúncia, atorgament de poders.
 • Assessorament i reorganització de grups d’empreses mitjançant la constitució i creació de societats holding, aportacions d’actius i activitats, etc.

També s’inclou dins d’aquesta àrea l’assessorament i la contractació mercantil:

 • Celebració, modificació, rescissió i resolució de convenis i acords en l’àmbit de l’empresa: comissió, agència, franquícia, distribució, compravenda i arrendament d’indústria, dipòsit i préstec mercantil, intermediació, col·laboració comercial i altres.
 • Qüestions derivades de la propietat intel·lectual (drets d’autor) i industrial (patents i marques) de l’empresa, així com aspectes relatius a la competència comercial entre empreses.
 • Intervenció en diferents fases de la planificació a l’empresa familiar, des de les primeres entrevistes amb l’empresari i la família, la recollida de dades i informació, fins a la redacció i subscripció del pla de successió i/o protocol familiar.

T’ajudem a regular i dotar de seguretat jurídica la teva organització corporativa i les relacions professionals i econòmiques entre la família i l’empresa.


Dret civil


Si necessites assessorament en l’àmbit del dret privat, també et podem ajudar.

Quins serveis posem al teu abast?

 • Assessorament, negociació i contractació civil.
 • Dret immobiliari i de la construcció: compravendes, promeses i opcions de compra i venda de béns mobles i immobles i permutes.
 • Contractes d’arrendament i subarrendament de finques rústiques i urbanes, així com de béns mobles. També contractes d’arrendament amb opció de compra.
 • Contractes de préstec, reconeixements de deute i cessions de crèdits.
 • Contractes de dipòsits i rendes vitalícies.
 • Contractes d’arrendaments d’obra o de serveis i de tot tipus de contractes de col·laboració.
 • Constitució de societats civils i comunitats de béns.
 • Assessorament i tramitació de tota classe d’operacions hipotecàries i registrals: agrupacions i segregacions, declaracions d’obra nova, divisions en propietat horitzontal, expedients notarials de domini i de major cabuda, hipoteques, cancel·lacions de càrregues, tràmits davant la gerència el cadastre corresponent, etc.
 • Assessorament en matèria de propietat horitzontal i comunitat de propietaris.
 • Assessorament i preparació de documentació en matèria de constitució i extinció de drets reals: habitació, usdefruit, servituds, hipoteques, etc.
 • Assessorament i actuacions en matèria de donacions i successions: testaments, acceptació d’herències, llegats, legítimes, actes de declaració d’hereus… Així com el càlcul de l’impost corresponent.
 • Dret de família.
 • Assessorament en matèria de dret a l’honor, a la imatge i a la intimitat personal.
 • Assessorament i constitució d’associacions sense ànim de lucre i fundacions.
 • Assessorament en matèria de consumidors i usuaris i condicions generals de la contractació.

Dret laboral


Necessites una auditoria laboral? T’oferim assessorament en el compliment de la normativa que regula el marc de les relacions laborals.

 • Assessorament, preparació i redacció de contractes específics dins de l’empresa (alta direcció i càrrecs de responsabilitat) i la redacció de clàusules especials dels contractes laborals.
 • Assessorament preventiu i negociació en conflictes amb treballadors (acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat, etc.) assistint i representant la teva empresa en els preceptius actes de conciliació.
 • Redacció de propostes de convenis col·lectius, amb intervenció en les posteriors negociacions i el seguiment fins a la inscripció i publicació.
 • Redacció de protocols d’utilització d’equips i programes informàtics en l’àmbit de les relacions laborals (correu electrònic, ús d’internet i dispositius, etc.).
 • Assistència lletrada en procediments judicials: reclamacions de quantitat, acomiadaments, conflictes col·lectius i sancions.

Dret judicial-processal


T’ajudem a aconseguir una sortida negociada als conflictes legals, defensant els teus interessos. La nostra prioritat és trobar una solució extrajudicial i l’obtenció de transaccions satisfactòries que evitin els processos judicials.

Si no ha sigut possible un acord, intervindrem en la direcció de la defensa lletrada i la representació dels teus interessos com a demandant. Si es necessari, també interposarem els recursos pertinents davant els òrgans administratius i judicials corresponents.

Quin tipus d’assistència oferim davant dels jutjats i tribunals?

 • Laboral: en els conflictes que sorgeixin entre l’empresa i treballadors o en l’àmbit del dret laboral i de la Seguretat Social.
 • Civil: reclamacions de quantitat, incompliment d’obligacions i contractes, litigis en relació amb arrendaments, nul·litats de contractes, qüestions successòries, reclamacions de danys i perjudicis, reclamacions per vicis de la construcció, cancel·lació judicial de càrregues i gravàmens, expedients judicials de domini, sol·licitud de mesures cautelars, execucions provisionals i definitives de decisions judicials, etc.
 • Civil mercantil: reclamacions per clientela i danys, procediments concursals, reclamacions per competència deslleial o relatives a la propietat industrial, exigibilitat de responsabilitats civils a administradors de societats, nul·litat d’acords de societats, etc.
 • Tribunals economicoadministratius: impugnació i direcció de reclamacions contra actes de l’Administració Tributària o en relació amb actes de contribuents amb transcendència tributària.
 • Contenciós administratiu: impugnació d’actes, disposicions i actuacions de fet de les administracions en l’àmbit administratiu, sol·licitud de mesures cautelars, reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració, etc.
 • Tribunals arbitrals

Accessibility Tools