Assessoria comptable fiscal Optimitza les teves finances amb el nostre equip expert. Compleix les obligacions tributàries sense estrès. Maximitza beneficis, mantingues el teu negoci saludable.


El nostre equip està format per Economistes, Comptables i Advocats especialistes en Dret Fiscal que s’ocuparan d’assessorar la teva empresa i confeccionar els impostos d’acord amb la normativa vigent, cercant la forma d’optimitzar rega d’assessorar les empreses i confeccionar els seus impostos d’acord amb la normativa vigent d’aplicació; gestionant i realitzant la comptabilitat de manera segura i pràctica.


Assessoria Fiscal


El nostre departament Fiscal analitza amb profunditat les obligacions fiscals amb l’objectiu de buscar el màxim benefici fiscal, complint sempre amb la legalitat vigent. Rigor, eficàcia i comunicació amb els nostres clients. Oferim solucions a mida de:

 • Orientació, control i  direcció de la  comptabilitat amb finalitats tributaries.
 • Assessorament i gestió fiscal d’empreses i autònoms.
 • Assessoria tributària estatal i internacional.
 • Representació davant les Inspeccions,  realitzats els recursos i reclamacions, en el seu cas, pertinents.
 • Declaracions d’Intrastat
 • Assessorament en les Operacions Vinculades
 • Fiscalitat de fundacions i altres entitats no lucratives
 • Procediments contenciós-tributaris

Fiscalitat Internacional


Si ets un directiu o empresari que pensa desplaçar-se a l’estranger o ja ho ha fet, podem assessorar-te i ajudar-te en totes les obligacions legals i tributàries. Prestem un assessorament integral i multidisciplinari que permet eliminar riscos en el compliment de les obligacions tributàries derivades del desplaçament de treballadors a l’estranger, així com en l’adequada aplicació de possibles incentius i règims fiscals especials.

Realitzem un estudi detallat de la incidència en la fiscalitat del desplaçat i de l’empresa, com a conseqüència del desplaçament a l’estranger, tot això en coordinació amb els nostres partners locals al país o territori de destinació. D’aquesta manera, podem conèixer anticipadament els criteris fiscals aplicables als dos territoris, obtenint una conciliació adequada d’ambdós sistemes tributaris i evitant eventuals ineficiències.

Així mateix, realitzem un acompanyament del desplaçat no només durant tot el procés de sortida, sinó que també preparem un protocol de ‘tornada’, obtenint la màxima seguretat jurídica en ambdós sentits de desplaçament.

Assessorament en materia fiscal:

 • Anàlisi de les implicacions fiscals i aplicació de convenis per evitar la doble imposició, atenent la situació concreta del treballador desplaçat.
 • Determinació del canvi de residència fiscal.
 • Estudi de l’aplicabilitat d’incentius fiscals, instant l’aplicació dels beneficis que corresponguin; per a treballadors desplaçats a l’estranger, l’exempció per feines desenvolupades a l’estranger, conegut com a règim d’excessos; per a treballadors desplaçats a territori espanyol, l’aplicabilitat del règim especial de treballadors desplaçats.

Gestió d’obligacions tributàries:

 • Comunicació del desplaçament i del canvi de domicili fiscal.
 • Declaracions de l’impost sobre la renda com a residents o no residents fiscals a Espanya i al territori de destinació (segons escaigui).

Inspecció Fiscal


Des de Gap Assessors donem suport a les inspeccions fiscals.  Els autònoms, les petites i mitjanes empreses, per les seves particularitats, necessiten especialistes quan són sotmesos a una inspecció fiscal. Gap Assessors disposa de personal qualificat per poder afrontar les inspeccions amb garantia d’eficàcia i rigor.


Notificacions Electròniques


Gap Assessors,  posa a la disposició dels seus clients mitjançant un potent programari el control de les notificacions dels organismes públics, com l’AEAT, Seguretat Social, Direcció General de Trànsit, Diputació, Ajuntaments etc.


El servei inclou que el nostre personal sigui el  responsable de rebre, obrir i comunicar al client les notificacions, evitant errors.


Assessoria i consultoria per a Fundacions, Associacions i Societats mercantils municipals.


Gap Assessors assessora amb professionalitat a entitats sense ànim de lucre, donant suport a tota la gestió integral  i facilitant el compliment de les seves obligacions comptables i fiscals: 

 • Consultoria compliment Llei Fundacions (Llei 49/2002).
 • Assessoria fiscal i comptable.
 • Secretaria tècnica.
 • Assessorament i tràmits davant del Protectorat.
 • Assessoria laboral.

Consultoria cumplimient Llei 49/2002

Gap Assessors assessora a les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública acollides a la Llei 49/2002,  per tal que compleixin els requisits. La manca d’algun dels requisits, obliga a la renúncia de tots els beneficis que en pots gaudir estar acollit a aquest règim fiscal.

Assessoria fiscal i comptable per a associacions

Gap Assessors posa a disposició del seu clients, professionals per tal de donar els serveis específics que requereix una entitat d’aquestes característiques

 • Adaptació de la comptabilitat al Pla General de Comptabilitat d’entitats sense ànim de lucre.
 • Comptabilitat analítica.
 • Liquidació de l’impost sobre societats.
 • Confecció Comptes Anuals.
 • Confecció de la memòria econòmica.
 • Confecció Pla d’Actuació.
 • Assessorament en donacions en espècie i confecció del model 182.
 • Elaboració i legalització dels llibres de comptabilitat i legalització del Llibre d’actes
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals.
 • Assessorament davant del Protectorat.
 • Serveis de Secretaria Tècnica.

Accessibility Tools